20.04.2024 06:40:39
Nawigacja
O Stowarzyszeniu
Statut Stowarzyszenia
Zarząd i Członkowie
Deklaracja
Odznaka Absolwenta

Absolwenci Szkół od A do F
Absolwenci Szkół od G do L
Absolwenci Szkól od Ł do R
Absolwenci Szkół od S do W
Absolwenci Szkół od Z do Ż

Najpopularniejsze tematy
Najnowsze fotki w galerii
Ostatnie komentarze
Ostatnio na forum

Wyszukaj
Regulamin strony
Kadra Pedagogiczna
Internat
Statki Szkolne - załogi
Fundusze Pamięci
Izba Pamięci
Składki członkowskie 2016
Składki członkowskie 2017
Składki członkowskie 2019
Ostatnie artykuły
Technikum Żeglugi Śr...
Bractwo Mokrego Pokł...
Spotkanie 18.11.2017
Zjazd
KNAGA - inne określe...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30/05/2022 15:24
Stasiu, przed każdym ze zjazdów tak było - przed każdym...Ani Twoja, ani Warszego rocznika to wina, bo z a w s z e byliście najliczniejsi(!) Pozdrawiam :-)

30/05/2022 14:24
Myślę ze liczba chętnych do uczestnictwa w Zjeździe jest tak mała gdyż część kolegów przyjęła metodę wyczekiwania będzie " dłuższa Lista" to ja tez się zapisze a to związuje ręce organizator

30/05/2022 13:40
Zjazd 75 leci powstania szkoły to nie tylko ważna uroczystość ale okazja do spotkania kolegów w murach Naszej szkoły gdzie spędziliśmy piękne młodzieńcze lata. Pozdrawiam kolegów i myślę ze będzie nas

29/05/2022 13:25
...dociekać i dopytywać, a 75 Lecie, to wyjątkowa rocznica. Niektórzy pokonają setki kilometrów, by w nim uczestniczyć. Pozdrawiam :-)

29/05/2022 13:23
Administratorów/or
ganizatorów proszę o odniesienie do mojego komentarza - pod postem o najbliższym Zjeździe /do którego pozostało kilkanaście dni/. Sami uczestnicy nie mają, jak widać smiałości, by do

Statut
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
WE WROCŁAWIU


Spis rozdziałów jest jednocześnie zbiorem linków do odnośnych treści - proszę kliknąć aby wybrać.

 • ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
 • ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania Stowarzyszenia
 • ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia
 • ROZDZIAŁ V - Koła Stowarzyszenia
 • ROZDZIAŁ VI - Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia
 • ROZDZIAŁ VII - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne


  § 1

  "Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu" zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną o charakterze koleżeńskim absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej oraz Szkół je poprzedzające: Państwowej Szkoły Żeglugi Śródlądowej, Technikum Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej.

  § 2

  Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

  § 3

  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

  § 4

  Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działalności gospodarczej.

  § 5

  Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół według zasad przyjętych w dalszych postanowieniach Statutu.

  § 6
  Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej nazwy Stowarzyszenia:
  Stowarzyszenie TŻŚ,
  pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Powrót do góry

  ROZDZIAŁ II
  Cele i środki działania Stowarzyszenia


  § 7

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
  2. Kultywowanie i rozwój żeglugi śródlądowej w Rzeczpospolitej Polskiej.
  3, Organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków.
  4, Podtrzymywanie pamięci o zmarłych profesorach, pracownikach szkoły i uczniach.
  5. Organizowanie pomocy materialnej dla członków, rodzin po zmarłych członkach Stowarzyszenia.
  6. Współudział w inicjowaniu wszelkich inicjatyw mających na celu reaktywowanie szkolnictwa zawodowego na potrzeby żeglugi śródlądowej.
  7. Podejmowanie wszelkich działań związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej.

  § 8

  Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
  1. Upowszechnianie informacji o działalności i osiągnięciach naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników Szkoły oraz promocja tych osiągnięć.
  2. Udział w organizowaniu sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich.
  3. Współdziałanie z władzami, organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami, instytucjami działającymi na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej.
  4. Wymianę doświadczeń technicznych.
  5. Działalność kół, zespołów i komisji problemowych.
  6. Prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej.
  7. Prowadzenie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

  8. Organizowanie różnych form pomocy materialnej.


  Powrót do góry

  ROZDZIAŁ III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki


  § 9

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

  § 10

  1. Członkiem zwyczajnym może być absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej i poprzedzających ich Szkół.
  2. Członkiem Stowarzyszenia może być także Cudzoziemiec – absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej i poprzedzających ich Szkół.
  3. W szczególnych przypadkach w stosunku do osób nie posiadających świadectwa ukończenia Technikum Żeglugi Śródlądowej i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej oraz ich poprzedniczek o przynależności do Stowarzyszenia decyduje Zarząd.
  4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

  § 11

  Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestniczenia w Zjazdach, zebraniach, sesjach naukowo-technicznych, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie
  3. Występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami.
  4. Korzystania z form pomocy koleżeńskiej.
  5. Odwoływania się w sprawach członkowskich i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do władz Stowarzyszenia.
  6. Posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

  § 12

  Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. Przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego.
  3. Dbanie o dobro Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach.
  4. Opłacanie składek członkowskich.

  § 13

  1. Członkiem wspierającym może być organizacja, instytucja lub podmiot gospodarczy, który wniesie składkę na rzecz Stowarzyszenia.
  2. Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji
  3. Członek wspierający ma prawo do:
  a) uczestniczenia w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowo-technicznych, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  b) używania odznak Stowarzyszenia.
  4. Minimalną składkę członka wspierającego określa Walny Zjazd lub Zarząd Stowarzyszenia.
  5. Członkostwo wspierające ustaje z powodu dobrowolnego wystąpienia lub skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

  § 14

  1. Godność członka honorowego nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, Zjazd na wniosek Zarządu.
  2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia
  3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  4. Członkowie honorowi zwolnieni sa ze składek członkowskich.

  § 15

  Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z powodu:
  1. śmierci,
  2. dowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  3. prawomocnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  4. skreślenia z listy członków uchwałą zarządu w przypadku systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat pomimo pisemnego upomnienia oraz naruszenia postanowień statutu.
  Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.


  Powrót do góry

  ROZDZIAŁ IV
  Władze Stowarzyszenia


  § 16

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
  - Zjazd
  - Zarząd Stowarzyszenia
  - Komisja Rewizyjna
  - Sąd Koleżeński
  2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
  3.Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

  § 17

  1. Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata.
  2. Zjazd nadzwyczajny jest zwoływany na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na żądanie co najmniej 1/3 liczby delegatów.
  3. W Zjeździe biorą udział:
  - z głosem stanowiącym delegaci kół wybrani według zasady proporcjonalności do liczby zrzeszonych członków w proporcji 1 delegat wybierany na 30 członków zwyczajnych zrzeszonych w kole. Mandat delegata trwa przez okres kadencji.
  - z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie ustępujących władz, a także osoby zaproszone.
  4. Zjazd zwoływany w pierwszym terminie jest prawomocny przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów, a uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
  5. Zjazd zwoływany w drugim terminie jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych delegatów.
  6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia delegatów co najmniej na 10 dni przed terminem Zjazdu.
  7. Zjazd nadzwyczajny winien być zwołany nie później niż w ciągu 45 dni od daty przed- stawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku Zarządowi przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby delegatów.

  § 18

  Do kompetencji Zjazdu należy:
  1. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
  2. Wybór przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu.
  3. Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, które ze swoich składów wybierają przewodniczących
  4. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia.

  § 19

  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 - 15 członków w tym z Prezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
  2. Zarząd wybiera, odwołuje ze swego grona trzech wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika, którzy łącznie z przewodniczącym tworzą Prezydium Zarządu.
  3. Jeśli osoba pełniąca funkcje Prezesa Zarządu przestaje ją pełnić w czasie trwania kadencji, wyboru innej osoby na tą funkcję dokonuje Zarząd ze swego grona. Kadencja takiej osoby kończy się z upływem dnia, na który przypadałby koniec kadencji jej poprzednika. Prezesa nie wybiera się jeśli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki prezesa Zarząd powierza jednemu z wiceprzewodniczących.
  4. Jeśli w okresie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności więcej niż 1/3 jego członków, Zarząd może dokooptować do swojego składu brakującą liczbę członków. W pierwszej kolejności Zarząd dokooptowuje te osoby, które kandydowały na członków a nie zostały wybrane. Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
  5. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

  § 20

  Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami i realizowanie celów statutowych.
  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  3. Powoływanie i rozwiązywanie kół Stowarzyszenia, komisji i klubów problemowych stałych i doraźnych.
  4. Uchwalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
  5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
  7. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd.
  8. Występowanie z wnioskami do Zjazdu o nadanie godności członka honorowego.
  9. Uchwalanie formy współpracy z bratnimi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
  10.Ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.


  Komisja Rewizyjna


  § 21

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja ze swego grona.
  2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na rok.
  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykła większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

  § 22

  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
  2. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu i Jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  3. Składanie na Zjeździe sprawozdania ze swojej działalności.
  4. Wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  5. Prawo żądania powołania Nadzwyczajnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu.
  6. Zwołanie Zjazdu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.


  Sąd Koleżeński


  § 23

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
  2. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja ze swego grona.
  3. Uchwały Sadu Koleżeńskiego są podejmowane zwykła większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

  § 24

  1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozpatrywania sporów między członkami oraz wykroczeń przeciwko statutowi.
  2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  a) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
  b) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
  c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe,
  d) zajmowanie stanowiska w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji


  § 25

  Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy.


  Powrót do góry

  ROZDZIAŁ V
  Koła Stowarzyszenia


  § 26

  Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło.

  § 27

  1. Koło powołuje Zarząd Stowarzyszenia. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej 30 członków.
  2. Koła Stowarzyszenia mogą być zakładowe, międzyzakładowe lub terenowe.
  3. Z inicjatywy Zjazdu, Zarządu lub Kół mogą być powoływane Komisje lub Kluby o charakterze problemowym lub środowiskowym.

  § 28

  Władzami Koła Stowarzyszenia są:
  1. Walne zebranie członków Koła,
  2. Zarząd Koła.

  § 29

  1. Walne zebranie członków Koła zwołuje Zarząd Koła co najmniej raz na 4 lata.
  2. Zarząd Koła, w składzie 5 członków wybiera walne zebranie członków Koła.
  3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
  4. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.

  § 30

  Do walnego zebrania członków koła należy
  1. uchwalanie kierunków działalności koła
  2. wybór członków zarządu koła i komisji rewizyjnej koła
  3. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła,
  4. wybór delegatów na zjazd delegatów
  W walnym zebraniu koła biorą udział z głosem decydującym członkowie koła, z głosem doradczym członkowie władz Stowarzyszenia nie będący członkami koła.

  & 31

  1. O terminie i miejscu obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia członków koła co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
  2. Nadzwyczajne zebranie członków koła zwołuje zarządmkoła:
  - z własnej inicjatywy
  - na wniosek władz Stowarzyszenia
  - na wniosek komisji rewizyjnej koła
  - na wniosek co najmniej ½ liczby członków koła
  Nadzwyczajne walne zebranie członków koła zarząd powinien zwołać w terminie jednego miesiąca od daty wniosku.
  Nadzwyczajne walne zebranie członków koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  & 32

  Zarząd Koła
  1. Do zarządu koła należy:
  - reprezentowanie koła na zewnątrz,
  - kierowanie działalnością koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz wyższych Stowarzyszenia
  - zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu koła
  - uchwalanie projektów planu działalności i budżetu koła oraz przedstawianie ich zarządowi Stowarzyszenia
  - przygotowywanie sprawozdań na walne zebranie członków koła
  2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale i zwoływane są przez przewodniczącego lub vice przewodniczącego
  3. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu.

  & 33

  Komisja Rewizyjna Koła
  1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 członków. Komisja rewizyjna koła wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
  2. Do komisji rewizyjnej koła należy:
  - przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  - występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
  - występowanie na walnym zebraniu członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła
  3. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków KomisjiRewizyjnej.


  Powrót do góry

  ROZDZIAŁ VI
  Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia


  § 34

  Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  a) nieruchomości,
  b) ruchomości,
  c) fundusze.

  § 35

  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) wpisowe i składki członkowskie,
  b) dotacje, subwencje,
  c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  d) nadwyżki z działalności wydawniczej i gospodarczej,
  e) darowizny, zapisy i spadki.
  Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

  § 36

  Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryby prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości określa Zarząd Stowarzyszenia.

  § 37

  Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje dwóch członków Zarządu w tym: Prezes lub V-ce Prezes. Do obsługi konta internetowego upoważniony jest Prezes Zarządu.


  Powrót do góry

  Rozdział VII
  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


  § 38

  1. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
  2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
  3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.


  Powrót do góry